מדריך להוצאת היתר בנייה 
 
 
כל המידע על היתר בנייה 
 


המידע במדריך זה מבוסס על הוראות חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, והתקנות מכוחו, אך הוא אינו ממצה את כל ההוראות והדין המחייב הוא זה הקבוע בחוק ובתקנות.

 
 
מהו היתר בנייה?


היתר בנייה הוא הרישיון שמעניקה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה או רשות הרישוי, בהתאם לחוק התכנון והבנייה, תקנותיו, ותקנים ישראלים מחייבים. כל זאת, בהתאם לזכויות הבנייה שנקבעו בתכנית החלה במקום.

היתר הבנייה הוא מסמך שאליו מצורפים תכניות המבנה, מפת מדידה ואישור רשויות וגופים מוסמכים, והוא כולל את פרטיהם של האחראים לתכנון, לבנייה ולפיקוח על הבנייה.
לתשומת ליבכם: בנייה או שימוש ללא היתר, או בניגוד להיתר, היא עברה פלילית.

 
מתי נדרש היתר הבנייה?


סעיף 145 לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה-1965, ותקנות התכנון והבנייה (עבודה ושימוש הטעונים היתר), התשכ"ז-1967 קובעים מהם המקרים שבהם יש להגיש בקשה להיתר, ביניהם:

  • הקמת בניין חדש, הריסתו או הקמתו מחדש
  • כל תוספת לבניין קיים. לדוגמה: חלון חיצוני, סגירת מרפסת, חניה מקורה, גדר, סככה, פרגולה, לרבות קירוי מרפסת קיימת, גם אם הקיר בנוי מחומרים קלים שונים
  • כל שינוי בקירות חיצוניים
  • בשינוי פנימי אין צורך בהיתר בנייה, למעט במקרים בהם השינוי משנה את שטח הדירה, פוגע בשלד הבניין, במבנה משותף, בצנרת משותפת, במראה השטח או ברכוש המשותף
  • התווית דרך, סלילתה וסגירתה
  • חפירה ומילוי המשנים את פני הקרקע, את יציבותה או את בטיחותה, הנחת תשתיות או קירות תומכים
  • הקמה או העמדת מבנה זמני כמו משרד מכירות, וכן העמדת מחסן, מכולה ומבנים ניידים
  • כל בקשה לשימוש במבנה בצורה החורגת ממה שאושר בעבר בהיתר הבנייה
  • במקרים מסוימים, ניתן להגיש בקשה להיתר בדרך של עבודה מצומצמת, למשל: פרגולה, גדר, מחסן וכדומה

 
מהם המקרים שבהם אי אפשר לקבל היתר בנייה?


סטייה מתכנית – במקרים שבהם יש סטייה ניכרת מהתכנית החלה במקום, אי אפשר לקבל היתר בנייה. סטייה ניכרת היא בקשה השונה מהתכנית התקפה, כגון: שינוי ייעוד השטח או דרישת זכויות בנייה מעבר לזכויות שנקבעו בתכנית. במקרים כאלה יש צורך בהליך של שינוי תכנית כתנאי למתן היתר.
בתנאים מסוימים, סטייה מתכנית אינה נחשבת לסטייה ניכרת וניתן לקבל היתר בנייה במסגרת בקשה להקלה או שימוש חורג:

הקלה – בנייה בשינוי קל מהוראות התכנית החלה במקום, כגון: שינוי בקווי בניין, תוספת קומה כמפורט בתקנות התכנון והבנייה (סטייה נכרת מתכנית), התשס"ב-2002.

שימוש חורג – שימוש השונה מזה שנקבע בתכנית החלה במקום או בהיתר, כגון: שימוש לגן ילדים באזור המיועד למגורים.