מדריך להוצאת היתר לשימוש חורג 
 
 
נושאים במדריך זה
הגשת בקשה להיתר לשימוש חורג 
 


המידע במדריך זה מבוסס על הוראות חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, והתקנות מכוחו, אך הוא אינו ממצה את כל ההוראות והדין המחייב הוא זה הקבוע בחוק ובתקנות.

 
 
מהו היתר לשימוש חורג?


היתר לשימוש חורג הוא היתר לשימוש שונה מהשימוש שהוגדר בתכנית החלה במקום, או בהיתר הבנייה שניתן למבנה. ניתן לאשר שימוש חורג אם הוא אינו מהווה סטייה ניכרת מהתכנית החלה במקום, ואינו שונה באופן מהותי מהשימוש המותר בתכנית. הדיון בבקשה לקבלת היתר לשימוש חורג יהיה בכל מקרה בפני הוועדה המקומית, גם במקרה שהדיון בבקשה להיתר רגיל יהיה בפני רשות רישוי. במקרים אלה יינתן היתר על פי שיקול דעת הוועדה המקומית. קיימים שני סוגים של שימוש חורג שעבורם ניתן לקבל היתר:

 • שימוש חורג מהיתר - שימוש השונה מזה שעבורו ניתן ההיתר, אך הוא מותר על פי התכנית החלה במקום. ההיתר לשימוש חורג יינתן לפי שיקול דעת הוועדה, וייתכן  שיינתן רק לתקופה מוגבלת.
 • שימוש חורג מתכנית בניין ערים (תב"ע) – שימוש השונה מאלה שנקבעו בתכנית החלה במקום, כגון שימוש לגן ילדים באזור המיועד למבני מגורים. ההיתר לשימוש חורג יינתן לפי שיקול דעת הוועדה, ולתקופה מוגבלת בלבד.
תקנות התכנון והבנייה (סטיה ניכרת מתכנית), התשס"ב-2002, קובעות כי אי אפשר לאשר באמצעות שימוש חורג שינוי המשנה את האופי של הסביבה הקרובה, כמו למשל שימוש של תעשייה באזור מגורים, או מסחר באזור חקלאי.

 
מי רשאי לערוך בקשה להיתר לשימוש חורג?


בקשה להיתר לשימוש חורג יכול לבקש כל אדם, אבל רק אחד מבעלי המקצוע הבאים יכול לערוך את הבקשה:

 • אדריכל
 • מהנדס בניין 
 • הנדסאי בניין
 • הנדסאי אדריכלות

 
בקשה למידע


השלב הראשון בתהליך בקשה להיתר בנייה או בקשה להיתר לשימוש חורג הוא זהה וכולל הגשת בקשה למידע. פרטים נוספים על שלב זה תוכלו למצוא במדריך להוצאת היתר בנייה.

 
הגשת בקשה להיתר לשימוש חורג

 
הגשת הבקשה להיתר בנייה לשימוש חורג דומה ברובה להגשת בקשה להיתר בנייה רגיל, שעליה תוכלו לקרוא במדריך להוצאת היתר בנייה. בעת הגשת בקשה להיתר לשימוש חורג יש לציין בבקשה גם את:

 • מהות הבקשה - השימוש המבוקש
 • הנימוקים לבקשה לשימוש חורג או להקלה

 • על פי התקנות, כאשר מגישים בקשה לשימוש חורג, מהנדס הוועדה רשאי לפטור את מגיש הבקשה מחלק מהדרישות המחייבות ביחס להגשת בקשה רגילה להיתר בנייה, כשהוא מסתמך על הבקשה להיתר בנייה ולהיתר עצמו שקיבל המגיש בעבר.

   
  פרסום הבקשה


  לאחר הגשת הבקשה לוועדה המקומית, ולפני הדיון בבקשה, על המבקש לפרסם את מהות השימוש המבוקש, על פי הנחיות הוועדה. הפרסום, על חשבונו של המבקש, צריך להיעשות באמצעים הבאים:

  • עיתונים יומיים – פרסום תחת הכותרת "הודעות בענייני תכנון ובנייה", במדור מיוחד שיובלט במסגרת מתאימה. יש לפרסם את הבקשה בשני עיתונים יומיים בשפה העברית, שלפחות אחד מהם הוא עיתון נפוץ, ובמקום שבו מופיע עיתון מקומי לפחות אחת לשבוע - גם בעיתון המקומי. אם לפחות 10% מהאוכלוסייה באזור שלגביו מוגשת הבקשה הם דוברי ערבית, יש לפרסם בעיתון אחד בשפה הערבית, בעיתון נפוץ בעברית ובעיתון מקומי, אם מתפרסם כזה באזור.
  • באינטרנט – פרסום באתר האינטרנט של הוועדה או של הרשות המקומית, בעמוד שכותרתו "הודעות בענייני תכנון ובנייה". כתובת האתר צריכה להופיע גם בפרסומים בעיתונים היומיים.
  • בחזית הבניין או הקרקע שעבורם מבוקש השימוש החורג.