מחשבון אגרות להיתרי בנייה 
 
 

מחשבון אגרות להיתרי בנייהמחשבון האגרות יסייע לכם בחישוב סכומי האגרה שאתם עתידים לשלם עבור היתרי בנייה, על פי סוגי ההיתרים השונים. החישובים נעשים על פי שיעורי האגרות להיתרי בנייה כפי שנקבעו בתוספת השלישית לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל – 1970 (עמ' 23). "התעריפים המעודכנים לסכומי האגרות מפורסמים מידי שנה ברשומות בהודעת התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (עדכון התוספת השלישית), התשע"ה\ו - 2015 והתעריפים המפורסמים ברשומות הם הקובעים."

לתשומת ליבכם: התשלום המינימאלי עבור אגרת היתרי בנייה הוא 302.06 שקלים חדשים, ובהיתר לעבודה מצומצמת, ועבודות אחרות – 60.41 שקלים חדשים.

שלב 1: בחר את סוג העבודה/השימוש
בניה או שימוש חורג, למעט כמפורט בפרט 2 ואילך
בניה חדשה או תוספת בניה לרבות יציע, בניני עזר, מצללות, שטחי שירות, מרפסות, גזוזטראות,קירוי משטחים פתוחים, אצטדיונים, מיתקני נופש וספורט לרבות בריכות שחיה,
 בין מקורות ובין שאינן מקורות, גני אירועים, מחסנים ובתי אריזה (אף אם הם למטרות חקלאיות), ושינוי שימוש.
 
בניית מבנים חקלאיים למטרות חקלאיות או שימוש חורג במבנה לא-חקלאי למטרות חקלאיות
מבנים חקלאיים המשמשים רפתות, אורוות, לולים, חממות, וכיוצא באלה, למעט מחסנים ובתי אריזה
 
חממות ובתי רשת
 
 
עבודות בנייה ופיתוח בלא הקמת בניין
סלילת או הרחבת דרך, מדרכה או חניה פתוחה, לרבות גשרים וגשרונים וכן חפירה לצורך הקמתם.
 
מתקנים הנדסיים/מתקני חקלאות
משאבות, מגדלי מים וסילוסים, בריכות, בורות, מתקנים ובריכות לטיפול בביוב ובמים, מכלי דלק וגז לרבות תחנות שאיבה לטיפול בשפכים, מתקני תקשורת פתוחים, לרבות מתקנים תת-קרקעיים.
 
מאגרי מים וביוב לפי נפח המאגר
 
 
נמלים ותעשיה כבדה מקונסטרוקציות
שטחי נמל וכל מבנה תעשיה כבדה מקונסטרוקציות.
 
התקנת כבלים צנרת ותעלות שאינם חלק מהבניין ואינם משרתים אותו באופן ישיר
התקנה של - (1) צנרת לאספקה מים, ביוב ותיעול וניקוז; (2) צנרת להובלת נפט, גז וכיוצא באלה; (3) צנרת עילית; (4) כבלים בכל קוטר שהוא; לרבות התקנת תעלות, תאים, מעבירי מים, מגלשים, מכלים, תמיכות, אבזרים וכיוצא באלה, וכן חציבה, חפירה ומילוי לצורך כל אחת מן ההתקנות האמורות.
 
הקמת גדר - למעט גדר חקלאית או גדר ביטחון
 
הקמת גדר ביטחון/חקלאית
 
עבודה מצומצמת ועבודות אחרות.
לעבודה שלא נקבעה לה אגרה בסימן זה ואושרה לגביה בקשה להיתר לפי תקנות עבודה מצומצמת
 
עבודה מצומצמת ועבודות אחרות
לעבודה הטעונה היתר שלא נקבעה לה אגרה בסימן זה.
 
בתי תפילה - מבנים הפטורים מאגרה
 
לוחות קולטי שמש במתקן פטו-וולטאי או בתחנת כוח סולרית בטכנולוגיה פוטו וולטאית או תרמו-סולרית
מראות או משטחים אחרים המשמשים לריכוז וניצול אנרגיית השמש, ובלבד שהם מותקנים על הקרקע או על עמוד, ולא על גבי בניין קיים.
 
עבודת כרייה וחציבה
עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה        
 
עבודות כרייה וחציבה
עבודות חציבה, כרייה, חפירה או מילוי וכיוצא באלה, שלא למטרת הקמת בנין.
 


המשך